skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Structure and haem-distal site plasticity in Methanosarcina acetivorans protoglobin

Alessandra Pesce ; Lesley Tilleman ; Joke Donné ; Elisa Aste ; Paolo Ascenzi ; Chiara Ciaccio ; Massimo Coletta ; Luc Moens ; Cristiano Viappiani ; Sylvia Dewilde ; Martino Bolognesi ; Marco Nardini

PLoS ONE, 01 January 2013, Vol.8(6), p.e66144 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0066144

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...