skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Knowledge of cervical tuberculosis lymphadenitis and its treatment in pastoral communities of the Afar region, Ethiopia

Mamo Gezahegne ; Ameni Gobena ; Legesse Mengistu ; Medhin Girmay ; Bjune Gunnar ; Abebe Fekadu

BMC Public Health, 01 March 2011, Vol.11(1), p.157 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1471-2458 ; E-ISSN: 1471-2458 ; DOI: 10.1186/1471-2458-11-157

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...