skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Research on Accuracy of Automatic System for Casting Measuring

Jaworski J ; Kluz R ; Trzepieciński T

Archives of Foundry Engineering, 01 September 2016, Vol.16(3), pp.49-54 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2299-2944 ; DOI: 10.1515/afe-2016-0048

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...