skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The Chinese Cultural Tradition and Change in Batavia during the Period of Dutch East Indies: Focused on the Judicial Administrative Function of Chinese Council in Batavia
荷印吧城华人文化的传统与变迁——以“吧国公堂”的司法行政职能为视角

聂德宁

东南亚研究 (Southeast Asian Studies), 2013, Issue 2, pp.93-99

ISSN: 1008-6099

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...