skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

How and Why Does Immigration Affect Crime? Evidence from Malaysia

Ozden, Caglar ; Testaverde, Mauro ; Wagner, Mathis

World Bank Economic Review, 01 February 2018 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1564-698X ; E-ISSN: 1564-698X

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...