skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Book Critique: SMITA A. RAHMAN, Time, Memory, and the Politics of Contingency, Routledge, New York, 2015. 128 páginas

Javier Vega Gómez

Foro Interno, 01 December 2015, Vol.15, pp.250-253 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1578-4576 ; E-ISSN: 1988-2920

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...