skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Few Associations Found between Mold and Other Allergen Concentrations in the Home versus Skin Sensitivity from Children with Asthma after Hurricane Katrina in the Head-Off Environmental Asthma in Louisiana Study

Grimsley, L. F ; Wildfire, J ; Lichtveld, M ; Kennedy, S ; El-Dahr, J. M ; Chulada, P. C ; Cohn, R ; Mitchell, H ; Thornton, E ; Mvula, M ; Sterling, Y ; Martin, W ; Stephens, K ; White, L; Brown, Mary Jean

International Journal of Pediatrics, 2012, Vol.2012, 9 pages [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1687-9740 ; E-ISSN: 1687-9759 ; DOI: 10.1155/2012/427358

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...