skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

GIFT: Gesture-Based Interaction by Fingers Tracking, an Interaction Technique for Virtual Environment

M. Raees ; S. Ullah

International Journal of Interactive Multimedia and Artificial Intelligence, 01 June 2019, Vol.5(5), pp.115-125 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1989-1660 ; E-ISSN: 1989-1660 ; DOI: 10.9781/ijimai.2019.01.002

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...