skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Motor-independent Visual Perception Skill Indexes are Related with Reading Skills in Children with Cerebral Palsy

Vahid Reza Khodabandeh ; Mozhgan Farahbod ; Ebrahim Pishyareh ; Mehdi Rahgozar

Journal of Rehabilitation, 01 October 2015, Vol.16(3), pp.252-261 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1607-2960 ; E-ISSN: 1607-2960

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...