skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Izlaganje na javni uvid podataka o nekretninama i utvrđivanje prava na zemljištu u funkciji uspostave jedinstvenog registra zemljišta i prava na zemljištu u Brčko distriktu BiH : Public presentation of data on real-estate and determination of rights in function of the establishment of a single registry of real-estate and real rights to real-estate in the Brcko district of B&H

Faruk Latifović

Geodetski glasnik, 01 December 2014, Vol.48(45), pp.46-62 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1512-6102 ; E-ISSN: 2233-1786

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...