skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The Influence of Interactivity Features of Databases on Scientific Behavior: A user perspective survey based on the Flow theory

Rahmatollah Fatthai ; Mohammad Hossein Dayyani ; S. Mahdi Hosseini

Iranian Journal of Information Processing & Management, 01 February 2014, Vol.28(3), pp.718-739 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2251-8223 ; E-ISSN: 2251-8231

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...