skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Student Involvement as a Tool for Nurturing Business Model Development in Tourism Businesses in the Stockholm Archipelago

Onn, Gustaf; Södertörns högskola, Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik, Turismvetenskap

Academica Turistica - Tourism and Innovation Journal, 2018, Vol. 11(1), pp. 73-86 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2335-4194 ; DOI: 10.26493/2335-4194.11.73-86

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...