skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Developing Environmental NGO Power for Domestic Battles in a Multilevel Context: Lessons from a Slovenian case

Rodela, Romina ; Udovč, A. ; Boström, Magnus; Södertörns högskola, Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik, Miljövetenskap

Environmental Policy and Governance, 2017, Vol. 27(3), pp. 244-255 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1756-932X ; DOI: 10.1002/eet.1735

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...