skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

“Before we asked for permission, now we only give notice”: Women’s entrance into artisanal fisheries in Chile

Gallardo-Fernandez, Gloria L. ; Saunders, Fred; Södertörns högskola, Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik, Miljövetenskap

Maritime Studies, 2018, Vol. 17(2), pp. 177-188 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1872-7859 ; DOI: 10.1007/s40152-018-0110-z

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...