skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A Perspectivist Approach to Conceptual Spaces

Kaipainen, Mauri ; Hautamäki, Antti; Södertörns högskola, Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik, Medieteknik

Applications of Geometric Knowledge Representation: The Case for Geometric Knowledge Representation, pp. 245-258

ISBN: 978-3-319-15020-8 ; DOI: 10.1007/978-3-319-15021-5_13

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...