skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Behavioral effects of citalopram, tramadol, and binary mixture in zebrafish (Danio rerio) larvae

Bachour, Raougina-Laouisa ; Golovko, Oksana ; Kellner, Martin ; Pohl, Johannes; Södertörns högskola, Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik, Miljövetenskap

Chemosphere, 2019, Vol. 238 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0045-6535 ; DOI: 10.1016/j.chemosphere.2019.124587

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...