skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Community gardening in Stockholm: participation, driving forces and the role of the municipality

Bonow, Madeleine ; Normark, Maria; Södertörns högskola, Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik, Miljövetenskap ; Södertörns högskola, Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik, Medieteknik

Renewable Agriculture and Food Systems, 2018, Vol. 33(6), pp. 503-507 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1742-1705 ; DOI: 10.1017/S1742170517000734

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...