skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

MediaWise Cloud Content Orchestrator

Ranjan, Rajiv ; Mitra, Karan ; Georgakopoulos, Dimitrios

Journal of Internet Services and Applications, 2013, Vol. 4(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1867-4828 ; DOI: 10.1186/1869-0238-4-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...