skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A study on users' preference on interruption when using wearable computers and head mounted displays

Nilsson, Marcus ; Drugge, Mikael ; Liljedahl, Urban ; Synnes, Kåre ; Parnes, Peter; Luleå tekniska universitet, Institutionen för system- och rymdteknik, Datavetenskap

Third IEEE International Conference on Pervasive Computing and Communications, PerCom 2005: Kauai Island, HI; 8 March 2005 through 12 March 2005, 2005, pp. 149-158

ISBN: 0-7695-2299-8 ; DOI: 10.1109/PERCOM.2005.5

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...