skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A service level model and Internet mobility monitor

Åhlund, Christer ; Wallin, Stefan ; Andersson, Karl ; Brännström, Robert; Luleå tekniska universitet, Institutionen för system- och rymdteknik, Datavetenskap

Telecommunications Systems, 2008, Vol. 37(1-3), pp. 49-70 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1018-4864 ; DOI: 10.1007/s11235-008-9072-6

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...