skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Tolerancia al plomo de aislamientos nativos de Pseudomonas spp. de aguas residuales del Valle de Aburrá

Bedoya Vélez, Jessica María ; Castaño, Gustavo ; Ochoa Agudelo, Susana

Revista Colombiana de Biotecnología, 2019, Vol.21(1), pp.135-143 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0123-3475

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...