skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Aproximación a los instrumentos administrativos para la prevención y el control del lavado de activos en Colombia

Rodríguez, Juan Pablo ; Galvis Castañeda, Iván Eduardo

Cuadernos de Contabilidad, 2008, Vol.9(24), pp.169-207

ISSN: 0123-1472

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...