skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Multilingualism and conceptual modelling

Mairal Usón, Ricardo ; Periñán - Pascual, Carlos

Círculo de lingüística aplicada a la comunicación, 2016, Issue 66, pp.244-277 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1576-4737

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...