skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Analysis of risks in a Learning Management System: A case study in the Spanish National University of Distance Education (UNED)

Vázquez Cano, Esteban ; Sevillano García, María Luisa

NAER: Journal of New Approaches in Educational Research, 2015, Vol.4(1), pp.62-68 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2254-7339

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...