skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Prevalência de endoparasitas em cães errantes na cidade de Manaus-Am

Pereira Junior, Geraldo ; Barbosa, Paula De Sousa

Acta Biomedica Brasiliensia, 2013, Vol.4(2), pp.52-57 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2236-0867

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...