skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The right part of the figure shows the results of the different bioinformatic methods applied to the sequence of MgsA

K. Bryson ; V. Loux ; R. Bossy ; P. Nicolas ; S. Chaillou ; M. van de Guchte ; S. Penaud ; E. Maguin ; M. Hoebeke ; P. Bessières ; J-F Gibrat

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.40997

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...