skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

3He spin-dependent cross sections and sum rules

Slifer, K ; Amarian, M ; Auerbach, L ; Averett, T ; Berthot, J ; Bertin, P ; Bertozzi, B ; Black, T ; Brash, E ; Brown, D ; Burtin, E ; Calarco, J ; Cates, G ; Chai, Z ; Chen, J-P ; Choi, Seonho ; Chudakov, E ; Ciofi Degli Atti, C ; Cisbani, E ; De Jager, C W ; Deur, A ; Disalvo, R ; Dieterich, S ; Djawotho, P ; Finn, M ; Fissum, K ; Fonvieille, H ; Frullani, S ; Gao, H ; Gao, J ; Garibaldi, F ; Gasparian, A ; Gilad, S ; Gilman, R ; Glamazdin, A ; Glashausser, C ; Glöckle, W ; Golak, J ; Goldberg, E ; Gomez, J ; Gorbenko, V ; Hansen, J-O ; Hersman, B ; Holmes, R ; Huber, G M ; Hughes, E ; Humensky, B ; Incerti, S ; Iodice, M ; Jensen, S ; Jiang, X ; Jones, C ; Jones, G ; Jones, M ; Jutier, C ; Kamada, H ; Ketikyan, A ; Kominis, I ; Korsch, W ; Kramer, K ; Kumar, K ; Kumbartzki, G ; Kuss, M ; Lakuriqi, E ; Laveissiere, G ; Lerose, J J ; Liang, M ; Liyanage, N ; Lolos, G ; Malov, S ; Marroncle, J ; Mccormick, K ; Mckeown, R D ; Meziani, Z-E ; Michaels, R ; Mitchell, J ; Nogga, A ; Pace, E ; Papandreou, Z ; Pavlin, T ; Petratos, G G ; Pripstein, D ; Prout, D ; Ransome, R ; Roblin, Y ; Rowntree, D ; Rvachev, M ; Sabatié, F ; Saha, A ; Salmè, G ; Scopetta, S ; Skibiński, R ; Souder, P ; Saito, T ; Strauch, S ; Suleiman, R ; Takahashi, K ; Teijiro, S ; Todor, L ; Tsubota, H ; Ueno, H ; Urciuoli, G ; Van Der Meer, R ; Vernin, P ; Voskanian, H ; Witała, H ; Wojtsekhowski, B ; Xiong, F ; Xu, W ; Yang, J-C ; Zhang, B ; Zolnierczuk, P

Physical review letters, 11 July 2008, Vol.101(2), pp.022303 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0031-9007 ; PMID: 18764175 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...