skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

T2-weighted Imaging Combined with Diffusion-weighted Imaging in Evaluating Parametrial Invasion in Cervical Carcinoma Patients

qu, rong; Li, Liang

DOI: 10.1594/ecr2012/C-1798

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...