skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The Politicization of State Judicial Elections: The Effects of New-Style Campaigns on State Court Legitimacy in Kentucky, 2006; Archival Version

Gibson, James L.

DOI: 10.3886/ICPSR31041 ; Related DOI: 10.3886/ICPSR31041.v1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...