skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Central and Eastern Euro-barometer 3: Political Disintegration, October-November 1992; Archival Version

Reif, Karlheinz ; Cunningham, George

DOI: 10.3886/ICPSR06106 ; Related DOI: 10.3886/ICPSR06106.v1 ; Related DOI: 10.1177/1465116505049607 ; Related DOI: 10.1007/s10101-004-0079-5 ; Related DOI: 10.1016/S1053-5357(01)00119-6 ; Related DOI: 10.1007/s001480000037 ; Related DOI: 10.1177/0010414000033009004

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...