skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Die Vermittlung praktischer klinischer Fertigkeiten durch studentische Peer-Teacher – Evaluierung eines Ausbildungskonzeptes

Mileder, Lukas Peter ; Wegscheider, Thomas ; Schmidt, Albrecht ; Dimai, Hans Peter

DOI: 10.3205/13gma123

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...