skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Adoption of the system of rice intensification (SRI) and its impact

Varma, P. (Poornima); Centre for Management in Agriculture (CMA), Indian Institute of Management (IIM), Ahmedabad, India

DOI: 10.4121/UUID:A82A6E35-454C-4A40-A273-90C94C73FE61

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...