skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Young people with left-behind experiences in childhood have higher levels of psychological resilience

Li Liang ; Yisheng Yang ; Qianguo Xiao

DOI: 10.25384/SAGE.C.4249115 ; Related DOI: 10.1177/1359105318801056

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...