skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

CSW_Test_Metadata: a script to get CSW metadata records and test their contents

Hernán De Angelis

DOI: 10.6084/m9.figshare.6510059.v3 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.6510059

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...