skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Be-Gehbare Interaktion: Dynamische Persönliche Bereiche für Interaktive Tische

Nitsche, Markus ; Klinkhammer, Daniel ; Reiterer, Harald

i-com, 2012, Vol.11(2), 2012, Vol.11(2), pp.12-19 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1618-162X ; DOI: 10.1524/icom.2012.0020

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...