skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

L'intégrale de Choquet discrète pour l'agrégation de pertinence multidimensionnelle.

Moulahi, Bilel ; Tamine, Lynda ; Ben Yahia, Sadok; Association ARIA (Association pour la Recherche d'Informations et Applications)

DOI: 10.24348/coria.2013.coria2013_64 ; Related DOI: 10.24348/coria.2013

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...