skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Personnalisation flexible d'un processus de recherche d'information mobile.

Bouidghaghen, Ourdia ; Tamine, Lynda; Association ARIA (Association pour la Recherche d'Informations et Applications)

DOI: 10.24348/coria.2011.65 ; Related DOI: 10.24348/coria.2011

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...