skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Cytoskeletal Mechanics of Proplatelet Maturation and Platelet Release

Montalvo, Alejandro ; Patel-Hett, Sunita ; Devine, Matthew T. ; Richardson, Jennifer L. ; Larson, Mark K. ; Thon, Jonathan Noah ; Ehrlicher, Allen Joseph ; Hoffmeister, Karin Maria ; Hartwig, John Henry ; Italiano, Joseph E.

Thon, Jonathan N., Alejandro Montalvo, Sunita Patel-Hett, Matthew T. Devine, Jennifer L. Richardson, Allen Ehrlicher, Mark K. Larson, Karin Hoffmeister, John H. Hartwig, and Joseph E. Italiano. 2010. Cytoskeletal mechanics of proplatelet maturation and platelet release. Journal of Cell Biology 191(4): 861-874. [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9525 ; DOI: 10.1083/jcb.201006102

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...