skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Learning from failure to improve practice

Nicholson, Jackie

British journal of nursing (Mark Allen Publishing), 2015, Vol.24(14), pp.S3 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0966-0461 ; PMID: 26203699 Version:1 ; DOI: 10.12968/bjon.2015.24.Sup14.S3

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...