skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

HIV-1 persistence in CD4+ T cells with stem cell-like properties

Buzon, Maria J. ; Sun, Hong ; Li, Chun ; Shaw, Amy ; Seiss, Katherine ; Ouyang, Zhengyu ; Martin-Gayo, Enrique ; Leng, Jin ; Henrich, Timothy J. ; Li, Jonathan Z. ; Pereyra, Florencia ; Zurakowski, Ryan ; Walker, Bruce D. ; Rosenberg, Eric S. ; Yu, Xu G. ; Lichterfeld, Mathias

Buzon, M. J., H. Sun, C. Li, A. Shaw, K. Seiss, Z. Ouyang, E. Martin-Gayo, et al. 2014. “HIV-1 persistence in CD4+ T cells with stem cell-like properties.” Nature medicine 20 (2): 139-142. doi:10.1038/nm.3445. http://dx.doi.org/10.1038/nm.3445. [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1078-8956 ; DOI: 10.1038/nm.3445

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...