skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Conic Sampling: An Efficient Method for Solving Linear and Quadratic Programming by Randomly Linking Constraints within the Interior

Serang, Oliver R.

Serang, Oliver. 2012. Conic sampling: an efficient method for solving linear and quadratic programming by randomly linking constraints within the interior. PLoS ONE 7(8): e43706. [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0043706

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...