skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

GestUI: A Model-driven Method and Tool for Including Gesture-based Interaction in User Interfaces

Parra, Otto ; España, Sergio ; Pastor, Oscar

Complex Systems Informatics and Modeling Quarterly, 04/29/2016, Issue 6, pp.73-92 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 22559922 ; DOI: http://dx.doi.org/10.7250/csimq.2016-6.05

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...