skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Reply to M Koch and MK Jensen

Zhang, Y. ; Jiao, J.

American Journal of Clinical Nutrition, 08/01/2016, Vol.104(2), pp.537-538 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-9165 ; E-ISSN: 1938-3207 ; DOI: http://dx.doi.org/10.3945/ajcn.116.137315

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...