skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Denitrification, nutrient regeneration and carbon mineralization in sediments of Galveston Bay, Texas, USA

Zimmerman, Ar ; Benner, R

Marine Ecology Progress Series, 1994, Vol.114, pp.275-288 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0171-8630 ; E-ISSN: 1616-1599 ; DOI: http://dx.doi.org/10.3354/meps114275

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...