skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Améliorer la recherche de vérité en exploitant la connaissance de domaines via les ontologies et les règles d'association

Beretta, Valentina ; Ranwez, Sylvie ; Harispe, Sébastien ; Mougenot, Isabelle

Revue d'intelligence artificielle, 06/28/2018, Vol.32(3), pp.373-405 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0992499X ; DOI: http://dx.doi.org/10.3166/ria.32.373-405

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...