skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Simulation of thermal flows by lattice Boltzmann method on the CUDA computational platform

Zhakebayev, D. B. ; Karzhaubayev, K. K. ; Moisseyeva, E. S. ; Tsoy, N. V.

International Journal of Mathematics and Physics, 2018, Vol.9(2), pp.56-62 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 22187987 ; E-ISSN: 24095508 ; DOI: http://dx.doi.org/10.26577/ijmph.2018.v9i2.253

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...