skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Dispute Settlement and Social Organization in Two Iranian Rural Communities

Noland, Soraya

Anthropological Quarterly, 10/1981, Vol.54(4), p.190 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00035491 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/3317234

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...