skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

En-Gendering India: Woman and Nation in Colonial and Postcolonial Narratives. By Sangeeta Ray. Durham, N.C.: Duke University Press, 2000. viii, 198 pp. $17.95.

Chatterjee, Indrani

The Journal of Asian Studies, 05/2001, Vol.60(2), pp.591-593 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9118 ; E-ISSN: 1752-0401 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/2659758

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...