skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Transnational Iranian entrepreneurs in the import/export industry of Los Angeles

Light, Ivan ; Shahlapour, Parvin

International Journal of Business and Globalisation, 2016, Vol.16(3), p.304 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1753-3627 ; E-ISSN: 1753-3635 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1504/IJBG.2016.075732

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...