skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The Dred Scott Case: Its Significance in American Law and Politics

Fehrenbacher, Don E.

Harvard Law Review, 11/1979, Vol.93(1), p.290 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0017811X ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/1340509

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...